Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 13, 2011

പണ്ട്തിടരിലെ പ്രൊഫെഷണല്‍ !!!


¥ÈÈcÎÞÏ çÈÄãÉÞ¿Õ¢. ÄÈÄá èÖÜßÏßW ¦æøÏᢠÉß¿ß‚ßøáJáK dÉØ¢·èÕÍÕ¢. ÎáÝBá K ÖÌíÆ¢. ¥·ÞÇÎÞÏ ÉÞmßÄc¢. ÄVAÖÞ ØídÄJßW dÉÞÕàÃc¢. dÉÄßØtßµ{áæ¿ µáøá AÝßAÞÈᢠÎùßµ¿AÞ ÈáÎáU ¥ØÞÇÞøà çÖ×ß. ÕßGáÕàÝíºÏßˆÞ J ¦ÆVÖçÌÞÇ¢ ê çµø{ ÎáØíÜߢµ{ßW ØáKßÕßÍÞ·Jßæa ¥ÎøJí µÞLÉáø¢ ®.Éß. ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞVAá ºßødÉÄß×íÀ ÈWµáKÄí ¨ ¸¿µB{ÞÃí.

¥~ßçÜLcÞ ØáKß ¼¢§‡JáW ©ÜÎÞ ¼ÈùW æØdµGùß, ØÎØíÄ çµø{ ¼¢§‡JáW ©ÜÎÞ (µÞLÉáø¢ ÕßÍÞ·¢) ¼ÈùW æØdµGùß, µÞøLâV ÎVAØáT~ÞËJßTáK߇ ¼ÈùW æØdµGùßÏᢠdÉßXØßMÜᢠÄá¿BßÏÕÏÞÃí µÞLÉáø¢ ÕÙßAáK Îá~cØíÅÞÈBZ. µâ¿ÞæÄ, ¥çȵ¢ ØíÅÞÉÈB{áæ¿ ©ÉçÆÖµX, æºÏVÎÞX Äá¿BßÏ ØíÅÞÈBZ ÕÙßAáKá. ²çGæù ØáKß çÉÞ×µ Ø¢¸¿ÈµZ, ØáKß dÉØßiàµøÃBZ, ØáKß Îá~ÉdÄÎÞÏ ØßùÞ¼í ÆßÈMdÄ¢ Äá¿BßÏÕÏáæ¿ dÉÕVJÈB{ᢠµÞLÉáøJßæa µàÝßÜÞÃí. ¥çȵ¢ ÎÙˆáµ{áæ¿ ~ÞØßÏÞÃí. µÞLÉáø¢ çµÞÝßçAÞ¿í ¼ßˆÞ Ø¢ÏáµíÄ ÎÙˆí ¼ÎÞ¥Jí ~ÞØß ØíÅÞÈÕᢠÕÙßAáKá.

d·Þ΢ dÉÖØíÄßÏßçÜAí
  çµÞÝßçAÞ¿í ¼ßˆÏßW ÄÞÎøçÖøßA¿áJ ©ZÈÞ¿X d·ÞÎÎÞÃí µÞLÉáø¢. ©Hßµá{¢ d·ÞÎÉFÞÏJßW æÉG ¨ d·ÞÎJßW ÎìJÞøßÏßW ¥ÙíÎÆí ÙÞ¼ßÏáæ¿ÏᢠµáEàÎ Ù¼í¼áNÏáæ¿ÏᢠεÈÞÏß 1939 ÎÞV‚í 22ÈÞÃí ¥ÜBÞæÉÞÏßW ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV ¼Èß‚Äí. µÞLÉáø¢ ®.®¢.®W.Éß. Øíµâ{ßW dÉÞÅÎßµ ÉÀÈ¢. ÉßKà¿í, ÙÏV ®ÜßæÎaùß ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÉâVJßÏÞAß.

~áV¦X ÉÞøÞÏà ÖÞØídÄJßW dÉÞÕàÃc¢ çÈ¿ßÏ ~Þøß¥í ¦ÏßøáK ÉáJâV ¥ÌíÆሠÎáØÜcÞøßWÈßKá ~áV¦X ÉÀÈ¢ ÉâVJßÏÞAß. Äá¿VKí µÞLÉáø¢, ÕÞÕÞ¿í, ÉâÈâV, çµÞ{ßAW, ÄÜA¿JâV, ºÞÜßÏ¢ Äá¿BßÏ ÉUßµ{ßW ÄÞÎØß‚á ÎÄÉÀÈ¢ (ÉUß ÆVØí). 1961W ©ÉøßÉÀÈJßÈí æÕˆâV ÌÞ~ßÏÞJáTÞÜßÙÞÄí ¥ùÌßµí çµÞ{¼ßW çºVKá. æµ. çÉÞAV µáGß ÎáØÜcÞV ÕÞÕÞ¿í, ¥ÌíÆáW ÙÎàÆí ÎáØÜcÞV µßÝçAÞJí, Ìß‚ÞÜß ÎáØÜcÞV µáxßAÞGâV, ².æµ. èØÈágàXµáGß ÎáØÜcÞV, æµ.æµ. ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV, æ×Ïí~í ÙØX ÙØíùJí, ÎáÙNÆí ¥ÌâÌAV ÙØíùJí, ¥ÌíÆáW ¼ÌîÞV ÙØíùJí, بÆí ÙØíùJí, ÎàùÞX ÙØíùJí Äá¿BßÏÕøÞÃí dÉÇÞÈ ·áøáÈÞÅzÞV

çØÕÈ ÕÝßÏßW
  ®ç{xßW ÎBÞ¿í ¼áÎÞ ÎØí¼ßÆßW §øáÉJFÞ¢ ÕÏTßW 1964ÜÞÃí µÞLÉáø¢ ®.Éß. ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV ÆVØí ¦ø¢ÍßAáKÄí. 1970W çµÞ{ßAW ¼áÎÞ ÎØí¼ßÆßçÜAá ÎÞùßÏ ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV ¦ùá ÕV×JßÈá çÖ×¢ ØbL¢ ÈÞ¿ÞÏ µÞLÉáø¢ ¼áÎÞ ÎØí¼ßÆßæÜ ÆVØí ºáÎÄÜçÏxá. µÞøLâV ÎVAØáT~ÞËJßTáK߇ ØíÅÞÉß‚çÄÞæ¿, 1981 ÎáÄW §Õßæ¿ ØÆV ÎáÆøßØᢠdÉßXØßMÜáÎÞÏß. ¨ ØíÅÞÈJí §çMÞÝᢠÄá¿øáKá.

¦ÖÏØ¢ÕÞÆ¢
  ÎÄ ÈßVçÆÖBæ{Aáù߂ᢠÈßÌtȵæ{Aáù߂ᢠÕcÄcØíÄ ¥ÍßdÉÞÏBZ ØbÞÍÞÕßµÎÞÃí. §ØíÜÞÎßÜᢠ§Äí µáùÕˆ. ¥¿ßØíÅÞÈ ÕßÖbÞØB{ßW ¯µÞÍßdÉÞÏ¢ ÉáÜVJáçOÞZ ÄæK ¥Èá×íÀÞÈJßÜᢠ¦ºÞøJßÜᢠ¥çȵÞÍßdÉÞÏ¢ ÉáÜVJáKÕøáIí. §Jø¢ ÕßÍÞ·BZ ÄNßÜáU ¦ÖÏØ¢ÕÞÆJßW ØáKß ÉfJßÈá çÈÄãÄb¢ ÈWµßÏÞÃí µÞLÉáø¢ dÖißAæM¿áKÄí.

µáxß‚ßù, ¥ÏßøâV (æÉøáO¿Mí), µáGâV, ÉGÞOß, Éá{ßAW ÕÜßÏÉùOí, æµÞGMáù¢ Äá¿BßÏ ØíÅÜB{ßW µÞLÉáøJßæa çÈÄãÄbJßW È¿JßÏ Ø¢ÕÞÆBZ dÖçiÏÎÞÏßøáKá. ÕÞºÞÜÄÏᢠdÉØ¢·ÎÞØíÎøßµÄÏᢠ¥çgÙæJ dÉÖØíÄÈÞAß. µÞLÉáøJßæa dÉØ¢·B{áæ¿ ¥çȵ¢ ³ÁßçÏÞ, ÕßÁßçÏÞ µæØxáµ{ᢠØß.Áßµ{ᢠÕßÉÃßÏßÜáIí.

çÈÄãÈßøÏßçÜAí
  çµø{ ÎáØíÜߢµ{ßæÜ ØáKß ÕßÍÞ·Jßæa ÉmßÄ Ø¢¸¿ÈÏÞÏ ØÎØíÄ çµø{ ¼¢§‡JáW ©ÜÎÞÏßçÜAí Õ{æø æºùáMJßW ÄæK µÞLÉáø¢ ÄßøæE¿áAæMGá. ØÎØíÄ ®K ºáøáAçMøßÜùßÏæM¿áK ÉmßÄ Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ ÉøçÎÞKÄ ØÎßÄßÏÞÏ ÈÞWÉÄ¢· ÎáÖÞÕùÏßçÜAí ÎáMJFÞ¢ ÕÏTßW µÞLÉáø¢ ÄßøæE¿áAæMGá.

ÉßKà¿í ØÎØíÄÏáæ¿ ³ËßØí æØdµGùßÏᢠآ¸¿ÈÏáæ¿ ç¼ÞÏßaí æØdµGùßÏáÎÞÏß ©ÏVKá. 1989W ØÎØíÄ Éß{VKçMÞZ ²øá ÕßÍÞ·Jßæa ¼ÈùW æØdµGùßÏÞÏß. 1992W øâÉàµøßAæMG ¥~ßçÜLcÞ ØáKß ¼¢§‡JáW ©ÜÎÞÏáæ¿Ïᢠ¼ÈùW æØdµGùßÏÞÏß. §øá ØíÅÞÈB{ßÜᢠ§çMÞÝᢠ¦ ØíÅÞÈJá Äá¿øáKá.

1975W ØÎØíÄ çµø{ ØáKß ÏáÕ¼È Ø¢¸¢ ¼ÈùW æØdµGùßÏÞÏ µÞLÉáø¢ 20 ÕV×çJÞ{¢ ¦ ØíÅÞÈJá Äá¿VKá. ÉßKà¿í, dÉØßÁaÞÏß. §çMÞZ Îá~c ©ÉçÆÖµÈÞÏß dÉÕVJßAáKá.  µÞøLâV ÎVAØáT~ÞËJßTáK߇ ÏÞÅÞVÅcÎÞµÞX ÎáXµæ‡¿áJ µÞLÉáø¢ 1978W ÎVAØí ØíÅÞÉß‚Äá ÎáÄW ¼ÈùW æØdµGùßÏÞÃí.

dɺÞøÃÕÝßÏßW ÕßdÖÎÎ߈ÞæÄ
  dÉçÌÞÇÈêdɺÞøà ÕÝßÏßW ÕßdÖÎÎ߈ÞæÄ dÉÕVJßAáK µÞLÉáø¢ ®.Éß. ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV ¦Ãí çµø{JßæÜ ÎÄ dÉçÌÞÇÈø¢·Jí ·ZËí øÞ¼cB{áæ¿ ØÙÞÏÕᢠÉßLáÃÏᢠËÜdÉÆÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚áÄá¿BßÏÄí. ·ZËí øÞ¼cB{ßæÜ ÈßøLø ØwVÖµÈÞÃá µÞLÉáø¢. ÉáùæÎ, Ïá.®Øí., ¨¼ßÉíÄí, ÉÜØíÄÞX, ÎçÜ×c, §ùÞ~í, ç¼ÞVÆÞX, æÎÞçùÞçAÞ, Øߢ·MâV, ÆfßÃÞdËßA Äá¿BßÏ øÞ¼cB{ᢠØwVÖß‚ßGáIí.


ÕßÖáidÉÕÞºµzÞV, ØídÄà ¼áÎá¥, µâGá dÉÞVÅÈ, ¼áÎᥠ~áJáÌ, Ù¼í Äá¿BßÏÕÏÞÃí µÞLÉáø¢ øºß‚ dÉÇÞÈ d·sBZ. §ÕÏßW ÕßÖáidÉÕÞºµzÞV ¥ùÌßÏßçÜAá ÕßÕVJÈ¢ æºÏíÄßGáIí. ÎÄdÉçÌÞÇÈø¢·Jí ÕcµíÄÎÞÏ ¦ØâdÄÃÕᢠºßGÏᢠæµÞIáÕKÄí µÞLÉáøJßæa çÈGÎÞÃí. ÉmßÄVAß¿ÏßW dɵ¿ÎˆÞÄßøáK dÉË×ÈÜßØJßæa ÕµíÄÞÕÞÃí ®.Éß. ¥ÌâÌAV ÎáØÜcÞV. (Courtesy: Manormaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത