Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 17, 2009

AT TIME OF IFTAAR

Once Moosa (AS) asked Allah Ta'ala: O Allah ! You have granted me the honor and privilege of talking to you directly, Have you given this privilege to any otherperson? Allah Ta'ala replied, O!! Moosa during the last period I am going to send an ummat, who will be the Ummat of Mohammed (SAW) with dry lips, parched tongues, emaciated body with eyes sunken deep into their sockets, with livers dry and stomachs suffering the pangs of hunger- will call out to me (in dua) they will be much closer to me than you O Moosa! while you speak to me there are 70000 veils between you and me but at the time of iftaar there will not be a single veil between me and the fasting Ummati of Mohammed (SAW) O!! Moosa I have taken upon myself the responsibility that at the time of iftaar I will never refuse the dua of a fasting person!Sub'hanallah!!

തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 16, 2009

Different parts of our body ages at different times !

Different parts of our body ages at different times

WE all accept that getting older is inevitable, and now leading clinicians have revealed the exact age when different body parts start to decline, most alarming being the brain and lungs.

Here, with the help of leading clinicians, Angela Epstein tells the Daily Mail the ages when different parts of the body start to lose their battle with time.

BRAIN - Starts ageing at 20
As we get older, the number of nerve cells - or neurons - in the brain d! ecrease. We start with around 100 billion, but in our 20s this number starts to decline. By 40, we could be losing up to 10,000 per day, affecting memory, co-ordination and brain function.

GUT - Starts ageing at 55.
A healthy gut has a good balance betwee harmful and 'friendly' bacteria. But levels of friendly bacteria in the gut drop significantly after 55, particularly in the large intestine, says Tom MacDonald, professor of immunology at Barts And The London medical school. As a result, we suffer from poor digestion and an increased risk of gut disease. Constipation is more likely as we age, as the flow of digestive juices from the stomach, liver, pancreas and small intestine slows down.


LUNGS - Start ageing at 20
Lung capacity slowly starts to decrease from th! e age of 20. By the age of 40, some people are already experiencing br eathlessness. This is partly because the muscles and the rib cage which control breathing stiffen up.

VOICE - Starts ageing at 65
Our voices become quieter and hoarser with age. The soft tissues in the voice box (larynx) weaken, affecting the pitch, loudness and quality of the voice. A woman's voice may become huskier and lower in pitch, whereas a man's might become thinner and higher.

EYES - Start ageing at 40
Glasses are the norm for many over-40s as failing eyesight kicks in - usually long-sightedness, affecting our ability to see objects up close.

HEART - Starts ageing at 40
The heart pumps blood less effectively around the body as we get older. This is because blood vessels become less elastic, while arteries can harden or become blocked because of fatty deposits forming on the coronary arteries - caused by eating too much saturated fat. The blood supply to the heart is then reduced, resulting in painful angina. Men over 45 and women over 55 are at greater risk of a heart attack.

LIVER - Starts ageing at 70
This is the only organ in the body which seems to defy the aging process.

KIDNEYS - Sta! rts ageing at 50
With kidneys, the number of filtering units (nephrons) that remove waste from the bloodstream starts to reduce in middle age.

BONES - Start ageing at 35
'Throughout our life, old bone is broken down by cells called osteoclasts and replaced by bone-building cells called osteoblasts - a process called bone turnover,' explains Robert Moots, professor of rheumatology at Aintree University Hospital in Liverpool . Children's bone growth is rapid - the skeleton takes just two years to renew
itself completely. In adults, this can take ten years. Until our mid-20s, bone density is still increasing. But at 35 bone loss begins as part of the natural ageing process.

TEETH - Start ageing at 40
As we age, we produce less saliva, which washes away bacteria, so teeth and gums are more vulnerable to decay. Receding gums - when tissue is lost from gums around the teeth - is common in adults over 40.

MUSCLES - Start ageing at 30
Muscle is constantly being built up and broken down, a process which is well balanced in young adults. However, by the time we're 30, breakdown is greater than buildup, explains Professor Robert Moots. Once adults reach 40, they start to lose between 0.5 and 2 per cent of their muscle each year. Regular exercise can help prevent this.

HEARING - Starts ageing mid-50s
More than half of people over 60 lose hearing because of their age, according to the Royal National Institute for the Deaf.

SKIN - Starts ageing mid-20s
The skin starts to age naturally in your mid-20s.

TASTE AND SMELL - Start ageing at 60
We start out in life with about 10,000 taste buds scattered on the tongue. This number can halve later in life. After we turn 60, taste and smell gradually decline, partly as a result of the normal ageing process.

HAIR - Starts ageing at 30
Male hair loss usually begins in the 30s. Hair is made in tiny pouches just under the skin's surface, known as follices. A hair normally grows from each follicle for about three years, is then shed, and a new hair grows. Most people will have s! ome grey hair by the age of 35. When we are young, our hair is coloure d by the pigments produced by cells in the hair follicle known as melanocytes.

Different parts of our body ages at different times !

Different parts of our body ages at different times

WE all accept that getting older is inevitable, and now leading clinicians have revealed the exact age when different body parts start to decline, most alarming being the brain and lungs.

Here, with the help of leading clinicians, Angela Epstein tells the Daily Mail the ages when different parts of the body start to lose their battle with time.

BRAIN - Starts ageing at 20
As we get older, the number of nerve cells - or neurons - in the brain d! ecrease. We start with around 100 billion, but in our 20s this number starts to decline. By 40, we could be losing up to 10,000 per day, affecting memory, co-ordination and brain function.

GUT - Starts ageing at 55.
A healthy gut has a good balance betwee harmful and 'friendly' bacteria. But levels of friendly bacteria in the gut drop significantly after 55, particularly in the large intestine, says Tom MacDonald, professor of immunology at Barts And The London medical school. As a result, we suffer from poor digestion and an increased risk of gut disease. Constipation is more likely as we age, as the flow of digestive juices from the stomach, liver, pancreas and small intestine slows down.


LUNGS - Start ageing at 20
Lung capacity slowly starts to decrease from th! e age of 20. By the age of 40, some people are already experiencing br eathlessness. This is partly because the muscles and the rib cage which control breathing stiffen up.

VOICE - Starts ageing at 65
Our voices become quieter and hoarser with age. The soft tissues in the voice box (larynx) weaken, affecting the pitch, loudness and quality of the voice. A woman's voice may become huskier and lower in pitch, whereas a man's might become thinner and higher.

EYES - Start ageing at 40
Glasses are the norm for many over-40s as failing eyesight kicks in - usually long-sightedness, affecting our ability to see objects up close.

HEART - Starts ageing at 40
The heart pumps blood less effectively around the body as we get older. This is because blood vessels become less elastic, while arteries can harden or become blocked because of fatty deposits forming on the coronary arteries - caused by eating too much saturated fat. The blood supply to the heart is then reduced, resulting in painful angina. Men over 45 and women over 55 are at greater risk of a heart attack.

LIVER - Starts ageing at 70
This is the only organ in the body which seems to defy the aging process.

KIDNEYS - Sta! rts ageing at 50
With kidneys, the number of filtering units (nephrons) that remove waste from the bloodstream starts to reduce in middle age.

BONES - Start ageing at 35
'Throughout our life, old bone is broken down by cells called osteoclasts and replaced by bone-building cells called osteoblasts - a process called bone turnover,' explains Robert Moots, professor of rheumatology at Aintree University Hospital in Liverpool . Children's bone growth is rapid - the skeleton takes just two years to renew
itself completely. In adults, this can take ten years. Until our mid-20s, bone density is still increasing. But at 35 bone loss begins as part of the natural ageing process.

TEETH - Start ageing at 40
As we age, we produce less saliva, which washes away bacteria, so teeth and gums are more vulnerable to decay. Receding gums - when tissue is lost from gums around the teeth - is common in adults over 40.

MUSCLES - Start ageing at 30
Muscle is constantly being built up and broken down, a process which is well balanced in young adults. However, by the time we're 30, breakdown is greater than buildup, explains Professor Robert Moots. Once adults reach 40, they start to lose between 0.5 and 2 per cent of their muscle each year. Regular exercise can help prevent this.

HEARING - Starts ageing mid-50s
More than half of people over 60 lose hearing because of their age, according to the Royal National Institute for the Deaf.

SKIN - Starts ageing mid-20s
The skin starts to age naturally in your mid-20s.

TASTE AND SMELL - Start ageing at 60
We start out in life with about 10,000 taste buds scattered on the tongue. This number can halve later in life. After we turn 60, taste and smell gradually decline, partly as a result of the normal ageing process.

HAIR - Starts ageing at 30
Male hair loss usually begins in the 30s. Hair is made in tiny pouches just under the skin's surface, known as follices. A hair normally grows from each follicle for about three years, is then shed, and a new hair grows. Most people will have s! ome grey hair by the age of 35. When we are young, our hair is coloure d by the pigments produced by cells in the hair follicle known as melanocytes.


അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത