Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 01, 2012

Food style of prophet Muhammed (P.B.U.H.)

H¶n\pw \nÀºÔw ImWn¨ncp¶nÃ. In«nbXv `£n¡pw. Häbv¡v Ign¡p¶Xv CãanÃ. Hcp ss¹än\v Npäpw IqSpX BfpIÄ Ccp¶v hmcnsbSp¡p¶ coXnbmWv Gsd Cãw. Nmcnbncp¶v `£n¡nÃ. CSXv ap«vImepw N´nbpw Xdbn sh¨v heXv ap«pIm s]m¡n\nÀ¯nbmWv `£Ww Ign¡m\ncnbv¡p¶Xv. Cu cq]w kzoIcn¨v AhnSp¶v ]dbpambncp¶p; Rm³ ASnaXs¶. ASna `£Ww Ign¡p¶Xv t]mse Rm³ Ccn¡p¶p.

s]mÅp¶ NqtSmsSbpÅ `£Ww Ign¡nÃ. hnc s]mÅn¨pw IpS DcpInbpw `£Ww Ign¡Â "_dIXv' sISp¯n¡fbpw. ss¹änsâ Xt¶mSSp¯ `mK¯n \n¶v am{Xta FSp¡pÅp. aq¶v hnc am{Xw D]tbmKn¨mWv Blcn¡pI. hÃt¸mgpw \memw hncepap­mhpw. Hcp hnc am{Xtam c­v hnc am{Xtam D]tbmKn¨v Blcn¡p¶Xns\ hne¡n. BZyt¯Xv cmPm¡·mcpsS coXnbpw c­mat¯Xv ]nimNnsâ coXnbpamWv. I¯nbpw apÅpw sImÅmhp¶ ^mj³ AÃ.
Danb{Xbpw ]män¡fªn«nÃm¯ bh¯nsâ sdm«nbmWv Ign¡mdv. ]g§fn Gsd Cãw _¯¡bpw, ap´ncnbpambncp¶p. F¶m A[nIhpw AhnSps¯ `£Ww Imc¡bpw shÅhpw Xs¶. ]mepw Imc¡bpw H¶n¨v Ign¡pIbpw Ahsb "AÂþAYzvvbss_\n' F¶v hntijn¸n¡pIbpw sN¿pambncp¶p.

Npc§ Gsd Cãambncp¶p. ]¯ncn¡v amwkhpw Npc§bpw Iq«v tNÀ¡mdp­v. Idn sh¡pt¼mÄ IqSpX Npc§bnSm³ ]dbambncp¶p. ZpxJnXsâ a\Ên\v _etaIm³ Npc§ D]Icn¡pw F¶mWv ImcWw ]dªXv. amwk¯nte¡v XeXmgv¯n¸nSn¡pIbÃ, amwkw s]m¡n hmbntes¡¯n¡pIbmWv sNbvXncp¶Xv. BSnsâ icoc`mK¯n \n¶v ssIIpdIpw Npa `mKhpambncp¶p Cãw. F¶m BSnsâ enwKw, hrjvW aWn, aq{Xk©n, ]n¯k©n XpS§nbh `£n¡nÃ. shdp¸mbncp¶p Ah. shÅpÅn, DÅn, ZpÀKÔapÅ aäv ]¨¡dn Ch `£n¡mdnÃ. N«nWn, A¨mÀ hn`mK¯n kpÀ¡bpw Imc¡bpsS hnhn[ C\§fnÂsh¨v APvh F¶ C\hpambncp¶p {]nb¦cw. "APvhm' Imc¡ hnj¯n\pw knlvdn\pw ia\amsW¶v AhnSp¶v {]kvXmhn¨p.

DSp¼nsâ amwkt¯mSpw AI¯nd¨ntbmSpw hncànbmbncp¶p. F¶m XSÊanà Xm\pw. hncepIÄsIm­v ss¹äv XpSs¨S¡pw. hnc Htcm¶mbn Cu¼pw. `£W ]ZmÀY¯nâ GXv Awi¯nemWv "_dIXv' F¶v ]dbm³ h¿tÃm.
shÅw IpSn¡pt¼mÄ aq¶v L«§fm¡nbmWv IpSn¡pI. HäbSn¡v hen¨p IpSn¡nÃ. ]m{X¯nte¡v izmkw hnSp¶Xv XSªn«p­v. IpSn¨Xnsâ _m¡n \ÂIpI heXv hi¯pÅhcnte¡mWv. CSXv hi¯mWv D¶X·mcpÅsX¦n heXv hi¯pÅh tcmSp k½Xw hm§nbXn\v tijta D¶X·mÀ¡v \ÂIpIbpÅp. Nnet¸msgÃmw `£W ]m\ob§Ä kz´w \nebn FSp¯v Ign¡mdp­mbncp¶p.

`£W ]m\nb§Ä¡v \yq\X ]dbcpXv. CjvSs¸s«¦n Ign¡pI. Xr]vXns¸s«¦n Ign¡pI. Xr]vXnIcambnsæn ths­¶v sh¡pI. Iq«p PohnX¯n Duga\pkcn¨mhpw ]mNI the \S¡p¶Xv. A]cs\ CSn¨p Xmgv¯m³ Hmtcm hnaÀiI\pw Ahkcw ]mÀ¯ncn¡p¶Xv A]csâ ]mNI Zn\ambncn¡pw. Idn ¡pw ]elmc¯n\pw Ipdhv Is­¯pI F¶Xv Hcp tlm_nbmbn XoÀ¶ncn¡p¶p Iq«p PohnX¯nÂ. CXv aXw shdp¡p¶ Imcyas{X. ]mNIImcs\ {]iwkn¡p¶Xpw, A`n\µn¡p¶Xpw CkvemanIamWv. `£W¯n\v KpUv kÀ«n^n¡äv ]mkm¡p¶Xpw CkvemanIw Xs¶. Hä¡v `£Ww Ign¡p¶Xnt\¡mÄ _dIXvv Iq«mbn Ccp¶v Ign¡p¶XnemsW¶v A_qZmhqZv dnt¸mÀ«v sNbvX lZokn \_n (kz) ]dbpªn«p­v

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത