Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2015

Prophet hadeez words...............,

C_v\pDadn(d) \n¶v \nthZ\w: bm{Xbn cm{XnbmIpt¼mÄ \_n(k) ]dbmdpWvSv. tl, `qao! Fsâbpw \nsâbpw dºv AÃmlphmWv. \n¶nepÅXnsâbpw (D]{ZPohnbptSbpw) \n¶n krjvSn¡s¸« (aWÂ, IÃv, ]md, an\pkapÅXv, ]cp¯Xv F¶n)hbptSbpw D]{Zh¯n \n¶pw \n¶n Cgªp \S¡p¶ P´p¡fpsS D]{Zh¯n \n¶pw Rm³ AÃmlphnt\mSv Imh tXSp¶p. knwlw, a\pjy³, ]m¼v, tXÄ, Icbn Xmakn¡p¶Xv (Pn¶v) F¶nhbptSbpw hmenZn (C_veokn)sâbpw henZnsâ (ssi¯m³)bpw D]{Zh¯n \n¶pw \nt¶mSp Rm³ Imhet]£n¡p¶p. (A_qZmhqZv)
A_qapkm(d)bn \n¶v \nthZ\w: \_n(k) ]dªp: P\§Ä¡v Hcp Imew hcm\pWvSv. A¡me¯v HcmÄ kzÀ®¯nsâ kIm¯pambn Npän\S¡pw. AXv kzoIcn¡m³ BcpapWvSmhpIbnÃ. \mev]Xv kv{XoIÄ Htc ]pcpj\n A`bw tXSp¶Xmbn ImWm³ Ignbpw. ]pcpj·mcpsS Ipdhpw kv{XoIfpsS B[nIyhpamWXn\v ImcWw. (apkvenw) 
A_qlpdbvd(d)bn \n¶v \nthZ\w: HcmÄ ]dªp: {]hmNItc! Rm³ bm{X sN¿m\pt±in¡p¶p. AXpsImWvSv Fs¶ A§v D]tZin¨mepw, \_n(k) ]dªp: \o AÃmlphn\v XJvhm sN¿pIbpw Npcw Ibdpt¼mÄ XIv_oÀ sNmÃpIbpw sN¿pI. A§s\ AbmÄ ]n¶n«pt]mbt¸mÄ AhnSp¶v {]mÀ°n¨p. AÃmlpth! CbmÄ¡v hgn Zqcs¯ \o Npcp¡ns¡mSpt¡Wta! bm{X Ffp¸am¡ns¡mSpt¡Wta! (XnÀanZn) 
C_v\pDadn(d) \n¶v \nthZ\w: bm{Xbn cm{XnbmIpt¼mÄ \_n(k) ]dbmdpWvSv. tl, `qao! Fsâbpw \nsâbpw dºv AÃmlphmWv. \n¶nepÅXnsâbpw (D]{ZPohnbptSbpw) \n¶n krjvSn¡s¸« (aWÂ, IÃv, ]md, an\pkapÅXv, ]cp¯Xv F¶n)hbptSbpw D]{Zh¯n \n¶pw \n¶n Cgªp \S¡p¶ P´p¡fpsS D]{Zh¯n \n¶pw Rm³ AÃmlphnt\mSv Imh tXSp¶p. knwlw, a\pjy³, ]m¼v, tXÄ, Icbn Xmakn¡p¶Xv (Pn¶v) F¶nhbptSbpw hmenZn (C_veokn)sâbpw henZnsâ (ssi¯m³)bpw D]{Zh¯n \n¶pw \nt¶mSp Rm³ Imhet]£n¡p¶p. (A_qZmhqZv)
A_qapkm(d)bn \n¶v \nthZ\w: \_n(k) ]dªp: P\§Ä¡v Hcp Imew hcm\pWvSv. A¡me¯v HcmÄ kzÀ®¯nsâ kIm¯pambn Npän\S¡pw. AXv kzoIcn¡m³ BcpapWvSmhpIbnÃ. \mev]Xv kv{XoIÄ Htc ]pcpj\n A`bw tXSp¶Xmbn ImWm³ Ignbpw. ]pcpj·mcpsS Ipdhpw kv{XoIfpsS B[nIyhpamWXn\v ImcWw. (apkvenw) 
A_qlqssdd(d) \nthZ\w: \_n(k) Acpfn: BZyambn kzÀ¤¯n {]thin¡p¶hcpsS cq]w ]Xn\memw cmhnse ]qÀ®N{μtâXmbncn¡pw. AhchnsS Xp¸pItbm aq¡pNoäpItbm hnkÀÖ\w \S¯pItbm sN¿pIbnÃ. kzÀ®ambncn¡pw AhcpsS XfnIIÄ. NoÀ¸pIÄ kzÀ®w sImWvSpw shffn sImWvSpapffhbpw. AhÀ kpKÔ{Zhy§Ä ]pI¡p¶ IpänIfn DuZv BWv ]pIbv¡pI. IkvXqcnbptSXmbncn¡pw AhcpsS hnbÀ¸nsâ aWw. AhÀ¡v cWvSp `mcyamÀ hoXapWvSmbncn¡pw. kuμcym[nIy¯m AhcpsS IW¦mepIfnse aÖt]mepw ]pd¯pImWpw. AhÀ¡nSbn bmsXmcphn[ A`n{]mb `n¶Xtbm hntZzjtam DWvSmbncn¡pIbnÃ. AhcpsSsbÃmw a\Êv Hscmä a\pjysâ a\Êpt]msebncn¡pw cmhnsebpw sshIo«pw AhÀ AÃmlphns\ ]cnip²s¸Sp¯pw. (_pJmcn. 4.54.468)
 klvev(d) \nthZ\w: \_n(k) Acpfn: Fsâ kapZmb¯n \n¶pw Fgp]Xn\mbncw t]À Asæn Ggpe£w t]À kzÀ¤¯n {]thin¡pw AhscÃmhcpw H¶n¨mbncn¡pw kzÀ¤¯n {]thin¡pI. ]Xn\memw cmhnse ]qÀ®N{μsâ cq]¯nembncn¡pw AhcpsS apJ§Ä. (_pJmcn. 4.54.470)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത