Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2012

ഹാജിമാര്‍ക്ക് പരിശീലനം, അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു !!

Ø¢ØíÅÞÈ Ù¼í µNßxß Îáç~È Ù¼í¼ßÈá çÉÞµáKÕVAá ØÞçCÄßµ ÉøßÖàÜÈ ÐÞØí Ø¢¸¿ßMßAáKÄßÈᢠÈßVçÆÖB{ᢠØÙÞÏB{ᢠÈWµáKÄßÈáÎÞÏß ÎÞØíxV æd¿ÏßÈV, ¼ßˆÞ æd¿ÏßÈV Äá¿BßÏ Èßܵ{ßW  dÉÕVJßAÞX ÄÞWÉøcÎáUÕøßWÈßKí ¥çÉf fÃß‚á. ÕßÕøBZAí: 0483 ê2710717. ¥ÕØÞÈ ÄàÏÄß  26. ¥çÉfÞ çËÞÎáµZ www.keralahajcommittee.org ®K æÕÌíèØxßW ÜÍßAá¢.

 ഹജ്ജ് 2012 മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ !!
1. ¥çÉfÞçËÞù¢ ÉâVÃÎÞÏᢠ(øIí çµÞMß) ÕcµíÄÎÞÏß §¢±ß×ßW ÕÜßÏ ¥føJßW ÉÞØíçÉÞVGßW çø~æM¿áJßÏÄáçÉÞæÜ ¥ÄÞÄí çµÞ{JßW ÄæK ÉâøßMßçAIÄÞÃí. ÉâVÃΈÞJ ¥çÉf ØbàµøßAáKĈ. Ù¼í¼í ¥çÉfÞ çËÞù¢ www.hajcommittee.com, www.keralahajcommittee.org ®Kà æÕÌíèØxáµ{ßW ÈßKᢠÁìYçÜÞÁí æºÏíÄᢠ(Üà·W èØØí) ©ÉçÏÞ·ßAÞÕáKÄÞÃí. ÉßXçµÞçÁÞ¿á µâ¿ßÏ ÉâVÃÎÞÏ çÎWÕßÜÞØ¢ æÎÞèÌW çËÞY ÈOV ©ZæMæ¿ çºVJßGáæIKí ©ùMáÕøáçJIÄÞÃí.¥çÉfÞ çËÞù¢ ÉâøßMßAáKÄßÈí ÎáOÞÏß ¥çÉfçÏÞæ¿ÞMÎáU ÈßVçÆÖB{ᢠ2012 Ù¼í¼í è·Áí èÜXØᢠÕÞÏß‚í çÌÞÇcæMç¿IÄÞÃí. ³çøÞ ¥çÉfÏßæÜÏᢠÈßÖíºßÄØíÅÞÈJí ²MßGßGáæIKí ©ùMí ÕøáçJIÄÞÃí.
2. µá¿á¢ÌÌtÎáU ÉøÎÞÕÇß ¥FáçÉVAí ²øá µÕùßW ¥çÉfßAÞÕáKÄÞÃí. ²øá ¥çÉfÞ æØxßW ÎâKáçÉVAáÕæø ¥çÉfßAÞÕáKÄÞÃí. ²øá µÕùßW ÎáKâùßÜÇßµ¢ çÉøáæICßW øIí æØxí çËÞù¢ ©ÉçÏÞ·ßçAIÄÞÃí. µÕV ÜàÁV Éáøá×ÈÞÏßøßAâ. µÕùßW ©ZæMG ¥çÉfµøáæ¿ ÉÃÎß¿ÉÞ¿ßæa ºáÎÄÜ µÕV ÜàÁVAáUÄÞÃí. ØídÄàµZAí ²xÏíAí ¥çÉf ØÎVMßAáÕÞX ÉÞ¿áUĈ. ØídÄàµZ ²Kß‚í ÏÞdÄ ¥ÈáÕÆÈàÏÎÞÏ Éáøá×zÞçøÞæ¿ÞMÎÞÃí (æÎÙíù¢) ¥çÉf ØÎVMßçAIÄí. ²øßAW ØÎVMß‚ ¥çÉfçÏÞæ¿ÞM¢ ÉáÄáÄÞÏß ÎæxÞøÞæ{ çºVAáÕÞçÈÞ ²øá µÕùßW ÈßKí ÎæxÞøá µÕùßçÜAí ÎÞxáÕÞçÈÞ ÏÞæÄÞøá µÞøÃÕÖÞÜᢠ¥ÈáÕÆßAáKĈ.
3. ÄÞæÝ ÉùÏáK ÕcµíÄßµZ Ù¼í¼í 1433 (
H) 2012Èí ¥çÉf ØÎVMßAáÕÞX É޿߈.
µÝßE ¥Fá ÕV×JßÈáUßW (2007 ê 2011) Ù¼í¼í æºÏíÄÕV. (ÕØíÄáĵZ Îù‚áÕ‚í Ù¼í¼ßÈí ¥çÉfßAáKÕøáæ¿ ¥¿‚ Äáµ µIáæµGáKÄᢠÈßÏÎÈ¿É¿ß ØbàµøßAáKÄáÎÞÃí).
¿ß.Ìß, ®ÏíÁíØí, Îxá ØÞ¢dµÎßµ çøÞ·B{áUÕV ¥¢·èÕµÜc¢, ÌáißÎÞwc¢ Äá¿BßÏ ÖÞøàøßµ dÉÖíÈB{áUÕV. æÎÙíù¢ §ˆÞJ ØídÄàµZ.
4. ÏÞdÄÞØÎÏJí ÉâVà ·VÍßÃßµ{ÞÏ ØídÄàµZ Ù¼í¼í ÏÞdÄ ²ÝßÕÞçAIÄÞÃí.
5. §XËaí: 30 ê 11ê 2012Èí øIí ÕÏTí ÉâVJßÏÞµÞJ µáGßµZAí ¥Õøáæ¿ ÎÞÄÞÉßÄÞAç{Þæ¿ÞM¢ ¥çÉfßAÞÕáKÄÞÃí. çÎW ÄàÏÄßAí ÎáXÉí øIí ÕÏTí ÉâVJßÏÞµáKÕVAí ÎáÝáÕX ÄáµÏᢠ¥¿ÏíçAIÄÞÃí.
6. ¥çÉfµX ÄÞÎØßAáK Ø¢ØíÅÞÈæJ Ù¼í¼í µNßxßAÞÃí ¥çÉf ØÎVMßçAIÄí. ²øÞZ ²KßÜÇßµ¢ Ø¢ØíÅÞÈJí ¥çÉf ØÎVMßAáµçÏÞ ²KßÜÇßµ¢ ¥çÉfµZ ØÎVMßAáµçÏÞ æº‡øáÄí. ²KßÜÇßµ¢ ¥çÉfµZ ØÎVMß‚ÄÞÏß æÄ{ßEÞW ¦ ¥çÉfµX ©ZæM¿áK ®ˆÞ ¥çÉfµ{ᢠÈßøØßAáKÄᢠÈßÏÎ È¿É¿ßµZ ØbàµøßAáKÄáÎÞÃí.
7. ¥çÉfÏáæ¿ øIí çµÞMßÏßÜᢠ¥çÉfµæa ¯xÕᢠÉáÄßÏ 3.5 æØ.Îà. $ 3.5 æØ.Îà. ÕÜßMÎáU æÕ{áJ dÉÄÜçJÞ¿í (èÕxí ÌÞAí d·ìçIÞ¿í) µâ¿ßÏ µ{V çËÞçGÞ ÉÄßçAIÄÞÃí.
8. Ù¼í¼í 1433 (
H) 2012 ÎÞV·ÈßVçÆÖJßW ÉùEßGáU ÎÞÈÆmBZ ÉâVÃÎÞÏᢠÉÞÜß‚áæµÞIÞÏßøßAâ ¥çÉf ØÎVMßçAIÄí. ¥çÉfÏßW µÞÃß‚ßøßAáK µÞøcBZ ØÄcØtÎÞÏßøßAâ. ¥çÉfÏßW ÈßVgß×í¿ ØíÅÜJí ¥çÉfµX ²Mßç¿IÄáÎÞÃí.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത