Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 24, 2012

Bheema pally


çµø{Jßæa dÉìÂÎÞÏ ÎÄèÎdÄßÏáæ¿Ïᢠآ ØíµÞøJßæaÏᢠdÉÄàµÎÞÃí ÌàÎÞÉUß Ïᢠ¥ÈáÌtß‚ ÆV·Þ æ×øàËá¢. ÄßøáÕÈL Éáø¢ È·øJßÈá æÄAá É¿ßEÞùí µ¿WJàø JáU ÌàÎÞMUß ÍÞø ÄJßæÜ ÄæK dÉÖ ØíÄÕᢠdÉÇÞÈÕáÎÞÏ çÎÞØíAáµ {ßW ²KÞÃí. ÈÞÈÞ¼ÞÄßÎÄØí@øÞÏ ÈâùáµÃAßÈí ͵íÄ ¼ÈB {ÞÃí ÆßÕØÕᢠ¥Èád·Ù¢ çÄ¿ßæÏJáKÄí. ¥çùÌcÏßW ÈßKí §ŠÞ¢ÎÄdɺÞøÃJßÈÞÏß ÕK æØÏíÆJáKàØÞ ÌàÎÞÌàÕßæÏÏᢠεX æ×ÏíAí ؇Æí ×ÞÙßÆí ÎÙßX ¥ÌáÌAV ÕÜßÏáˆæÏÏᢠ~Ìù¿AßÏ Øí@ÜJÞÃí ÉUß ÉÃßÄßøßAáKÄí. ÌàÎÞÌàÕßÏᢠÉádÄÈᢠÎÄdɺøÃÞVj¢ ÄßøáÕˆæJJßÏçMÞZ Õ {æøÏÇßµ¢ ¦ZAÞV ¥Õßæ¿Jßç‚VKá. çøÞ·ßµ {ÞÏ ÉÜçøÏᢠ§ÕV ¥qáĵøÎÞÏß Øá~æM¿áJßÏædÄ. §çÄÞæ¿ ¼ÈBZ §ÕøßçÜÏíAí ¦µV×ßAæM¿áµÏᢠÎÄÉøßÕVJÈ¢ 溇æM¿áµÏáÎáIÞÏß. §Äí ÍøÃÞÇßµÞøßµæ {Ïᢠ§¿dÉÍáAzÞæøÏᢠ×áÍßÄøÞAß. ¥ÕV ÎÙàX ¥ÌáÌAV ÕÜßÏáˆæÏ ÕÇß‚á.

ÉádÄæa ÎøÃÕÞVJÏùßEí Æá£~ÞVJøÞÏ ÌàÎÞÌàÕß ÈÞÜíÉÄá ÆßÕØ¢ ÎÞdÄæÎ ¼àÕß‚ßøáKáUá. εæa ~ÌùßÈ¿áJáÄæK ¥ÕæøÏᢠ~Ìù¿Aß. ¥Õßæ¿ Äá¿BßÏ æºùßÏ ÈÎØíµÞøMUßÏÞÃí §KæJ ÌàÎÞMUßÏÞÏß Õ{VKÄí.ÌàÎÞÌàÕßÏáæ¿ÏᢠεæaÏᢠÆßÕcÖµíÄßµZ dɵàVJßAáK ÉÜ °ÄßÙcB {ᢠµ@µ {ᢠÈßÜÕßÜáIí. ÎÞÈØßµçøÞ·BZ, ÄàøÞÕcÞÇßµZ, ÕtcÄ ®KßÕÏáæ¿ ÉøßÙÞøJßÈí ÌàÎÞÉUßÏßW dÉÞVjß‚ÞW ËÜ¢ ÜÍßAáæÎKí ͵íļÈBZ µøáÄáKá. ÈßøÞÕÜ¢Ìøáæ¿ÏᢠÆá£~ßÄøáæ¿Ïᢠ¥ÍÏçµdwÎÞÃí ¨ ÉUß. ÌàÎÞÌàÕßÏáæ¿ÏᢠÎÙàX ¥ÌáÌAùáæ¿Ïᢠ~Ìùß¿BZ dÖàçµÞÕßÜßæa ÎÞÄãµÏßÜÞÃí ÉÃßÄßøßAáKÄí. Éá×íÉÞV‚ȵ {á¢, æÈÏíJßøßµ {á¢, ÈßÜÕß {Aáµ {áæΈޢ ²øá çfdÄdÉÄàÄßÏÞÃí ¼ÈßMßAáKÄí. dÉÞVjÈÏíAᢠçÈV‚ÏíAáÎÞÏß ®JáKÜÕøßW ¥ÇßµÕá ¥ÈcÎÄØí@øÞÃí.

ÌàÎÞÉUß ©ùâØí    ³çøÞ ÕV×ÕᢠÌàÎÞÌàÕßÏáæ¿ÏᢠÉádÄX ÎÙàX ¥ÌáÌAùßæaÏᢠçÉøßW ÉJá ÈÞZ Èà {áK '©ùâØí (¦IáçÈV‚) ¦ç¸Þ×ßAáKá. ÉÄßÈÞÏßøB {áæ¿ ØÞKßicJßW ĵíÌàVÇbÈßµ {áæ¿ÏᢠdÉÞVjÈÏáæ¿ÏᢠÉÖíºÞJÜJßW ÌàÎÞÉUß ÆV·Þæ×øàËßW æµÞ¿ßçÏùáKçÄÞæ¿ '©ùâØßÈí ¦ø¢ÍÎÞÏß. ÕÞÆcÞç¸Þ×B {á¢, ®ÝáKUJá¢, µÞÏßµÞÍcÞØdɵ¿ÈB {á¢, ç¸Þ×ÏÞdÄÏá¢, ÉGÃdÉÆfßÃÕáæΈޢ ÌàÎÞÉUß ©ùâØßæa dÉçÄcµÄµ {ÞÃí. Éá×íÉB {ÞÜᢠçÄÞøÃB {ÞÜᢠdÉÞVjÈÞÜÏÕᢠÉøßØøB {ᢠµÎÈàÏÎÞÏß ¥ÜCøßAæMGßøßAá¢. ¦ÏßøAÃAßÈÞ {áµZAí Øì¼ÈcÍfâ ÈÜÿµÞùáIí.ÌàÎÞÉUßÏßW ¥VMßAæM¿áK çÈV‚ÏÞÃí 'ºwÈAá¿¢. ºwÈèÄÜ¢ ÉáøGß, æÕUJáÃáæµÞIí ÕÞÏ Îâ¿ß, ÎÞÜÏá¢, ØÞdOÞÃßJßøßµ {ᢠՂ ÎYµá¿B {ÞÃí ºwÈAá¿BZ ®KùßÏæM¿áKÄí. µá¿JßW µJß‚áÕ‚ Äßøßµ {ᢠçÈV‚AÞÖáÎÞÏß ÍµíÄV ÕÜ¢ ÕÏíAáKá. ÕßÖáiæÎKá ÕßÖbØßAæM¿áK ®HÏᢠÉá×íÉB {á¢, ÉGáÄáÃßÏᢠÉUßÏßW ÈßKá ÕÞBÞX ¦øÞǵøáæ¿ ÄßøAÞÃí. ÜfAÃAßÈá øâÉÏᢠdÆÕcB {áÎÞÃí µÞÃßAÏÞÏᢠçÈV‚ÏÞÏᢠÜÍßAáKÄí.

µˆß¿ß ÎØíÄÞX    ÌàÎÞÌàÕßÏáæ¿Ïá ÉádÄæaÏᢠεíÌùçÏÞ¿á çºVKí ÎæxÞøá ~ÌV µÞÃÞÕáKÄÞÃí. ÌÞÕ ®K çÉøßÜùßÏæMGßøáK     Øßiæa ~ÌùÞÃßÄí. µˆß¿ß ÎØíÄÞX ®KÞÃí ¥çgÙæJ Õß {ß‚ßøáKÄí.

ÎøáKá µßÃV    
ÌàÎÞÉUßÏáæ¿ ÉøßØøJáU µßÃxßæÜ æÕUJßÈí ´×ÇÖµíÄßÏáæIKÞÃá ÕßÖbÞØ¢. ÎøáKá µßÃV ®KÞÃí µßÃV ¥ùßÏæM¿áKÄí. ÌàÎÞÉUßÏáæ¿ÏᢠÆV·Þ æ×øàËßæaÏᢠØÎàÉ¢ øIá µßÃùáµ {áIí. çÕÈWAÞÜJá çÉÞÜᢠÕxÞJ ¨ µßÃùáµæ {ÞKßW § {¢ ºâ¿áæÕU¢ ÜÍßAáKÄᢠ¼ÈdÖiÏÞµV×ßAáKá.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത