Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2012

The beauty of ...Inna lillaahi wa inna ilayhi Raaji'oon


The meaning of " Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raaji'oon"
Inna lillaahi wa inna ilayhi Raaji'oon

Yeah, sure we say this statement when someone dies.Also some of us may say this sentence when they lose something, suffer a setback or harm. But………...do you know what it means?

Sure, everyone know that it obviously means 'To Allaah we belong and to Him is our return.'

But that's not what I am talking about.
I mean ….do you REALLY, TRULY understand these words and their implications in a Muslim's life?
It means …whatever we have is not really ours. It belongs to Allaah.
Take a look around you; everything you see, all that you have and all that there is….in you, on you, around you….belongs to Allaah, alone.
It is Allah Who has given you all the property and goods you possess, and that He is the true Owner of them all.

So the cars that you own, the houses that you live in, the businesses you possess all truly belong to Allaah

The kids that He blessed you with, the health that He gave you, the time that He has allowed you are all Allah's property.
Even the bodies we live in and the life that we have belongs to Allaah alone.

"And to Allah belongs the inheritance of the heavens and the earth…." (Surah Aal-Imraan:180)
"The kingdom of the heavens and the earth and everything in them belongs to Allah. He has power over all things." ( Surat al-Ma'ida: 120)
'Say: 'To Allah belongs the East and the West…' (Surah al-Baqarah:142)
Now, since everything belongs to Allaah, then we have to include even our souls in that list..
The very souls that we think of as our "self"; our "nafs"; our "being" -- whatever you want to call it -- that very thing that distinguishes you from the rest of the world, belongs to Allaah. It's not YOURS.In fact, YOU are not YOURS.
You belong to Allaah.

And this is the essence of the concept of slavery to Allaah in Islam.
And since He is the true Possessor of everything, and everything is His property, He allots what He wills to whomever He wills…..and then He takes it away. After all, it was Allaah's to begin with.
So He may give you some thing and then take it back after a while..

He will bless you with a precious child that you love dearly…and then He may take it away.
He will grant you money, honour and status…..and then He may take it away.
He will give you youth, vitality and health and then surely He will take it away.

In fact everything you have will only be with you for a very short while.
And then the Owner will claim His Right.

So when Allaah does reclaim what was rightfully His, WHY MOURN OUR LOSSES?
Just like a friend who lends you his book. And then after a few days, he wants it back and you give it back to him…no regrets…..no sorrow…..no questions asked.
Similarly, if Allah takes back some of His blessings upon you for some reason….so be it.
Say Alhamdulillaah.

Don't grieve.
Be patient.
Submit to the will of Allaah, being pleased with His decision for you. For surely He will only do what is best for you.

Just think…..The Owner came and took it back.
Remember….that you're not the real owner…...you were NEVER the real owner to begin with. You only had everything because it was Allah who gave it to you in the first place. If He didn't give it to you, you wouldn't have had it in any way…in fact, you couldn't have had it.

Remember….man enters into this world empty handed…and leaves it empty handed.
Remember….that everything we have, all the blessings we enjoy, are gifts from Almighty Allah....gifts that we enjoy for a limited period until He takes them away whenever He deems fit.

They are a trust from Allah…a loan to you…to see how you respond to these gifts from Allaah and how you use them….in the obedience of the Almighty, thanking Him and worshipping Him……OR……...to the disobedience to the One Who gave then to you in the first place.

Take note of the words of the Prophet (Sal Allaahu Alaiyhi wa Sallam) on the=2 0occasion of the death of his son, Ibraahim:

'Our eyes are filled with tears, our hearts with grief, but we say nothing with our lips except that which pleases Allah.... Verily, to Allah we belong, and to Him we return.' (Bukhaari)
And we all know the famous incidence about the companion Abu Talha and his wife when one of the sons died and Abu Talha was not at home. She washed and shrouded him and when Abu Talha came home and asked about his son, she said,
'The child is quiet and I hope he is in peace….' (Bukhaari)

Subhaan Allaah….such patience!

And such Imaan in the statement "Inna lillaahi wa inna ilayhi Raaji'oon"!
She truly understood its meaning and the affect it should have on her life as a Muslimah, submitting to him and being pleased with whatever He has decreed for her.

She knew that whatever she has, is not truly hers. Rather, it is Allaah's….and He took back whatever He owns at its appointed time.
And it is because of this Imaan so strong, this understanding, that the Prophet (Sal Allaahu Alaiyhi wa Sallam) made dua for them and Allaah ble ssed them immensely.

"'They (i.e. Abu Talha and his wife) had nine sons and all of them became reciters of the Quran (by heart)." (Bukhaari)

"Be sure we will test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives, but give glad tidings to those who are steadfast, who say when afflicted with calamity: 'To Allah we belong and to him is our return.' They are those on who (descend) blessings from Allah and mercy and they are the once that receive guidance." (al-Baqarah: 155)
The Prophet (PBUH) said 'Pass on knowledge from me even if it is only one verse'

Say with your heart and tongue:

*SUBHANA'LLAH
*ALHAMDULI'LLAH
*LA I LAHA ILLA'LLAH
*ALLAHU AKBAR
*ASTAGHFIRU' LLAH
*LA ILAH ILLA'LLAH, MUHAMMADUN RASULU'LLAH

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത