Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 16, 2011

ജര്‍മ്മനിയില്‍ നിസ്കാരം തടയാന്‍ സ്കൂളിനു അനുമതി !!


PÀa\nbn \nkvImcw XSbm³ kvIqfn\v A\paXn

_Àen³: _Àen\nse Hcp ]»nIv kvIqfn apkvenw hnZymÀYn aXmNmc {]Imcw {]mÀYn¡p¶Xp XSbm³ kvIqfn\p s^Ud tImSXn A\paXn \ÂIn. sse]vknKnse s^Ud tImSXnbmWv D¯chv ]pds¸Sphn¨ncn¡p¶Xv. kvIqfnsâ kpKaamb {]hÀ¯\¯n\v CXp XSkamsW¶v tImSXn hnebncp¯n.

AtXkabw, {]mÀYn¡m\pÅ AhImiw aX kzmX{´y¯nÂs¸Sp¯n `cWLS\ Dd¸p \ÂIp¶XmsW¶pw tImSXn NqWvSn¡m«n. \nkvImcw XSª kvIqÄ A[nIrXcpsS \S]Sns¡Xntc ]Xns\«pImc\mb bq\pkv Fw. F¶ hnZymÀYnbmWv tImSXnsb kao]n¨Xv.

ap¸Xn¸cw cmPy¡mÀ ]Tn¡p¶ kvIqfnsâ s]mXpkz`mhw Hcp aX¡mÀ¡mbn amäm\mhnsömWv kvIqfnsâ Xocpam\w.

{]mÀY\ kw_Ôn¨v apkvenw hnZymÀYnIÄ¡nSbn Xs¶ cq£amb A`n{]mbhyXymkw \ne\n¡p¶p F¶p NqWvSn¡m«nbmWv {]mÀY\ XSbm³ kvIqfn\v A\paXn \ÂInbncn¡p¶Xv. cWvSp hÀjw \oWvS \nbabp²¯n\v CtXmsS Xocpam\ambn.

GXmWvSv \mep aney³ apkvenwKÄ PÀa\nbn Pohn¡p¶pWvSv. 50 hÀj§Ä¡v ap¼v PÀa\n SÀ¡nbpambn KÌv hÀ¡À ]mt¡Pv DS¼SnbpsS ASnØm\¯nemWv apkvenwKÄ PÀa\nbntebv¡p IpSntbdp¶Xv. \nehn apkvenwKsf PÀa\n \¶mbn Cât{Kâv sN¿m³ {ian¡pt¼mgpw hnZym`ymktam kmwkvImctam H«pw sXm«pXoWvSnbn«nÃmsX ChnsS IpSntbdnbncn¡p¶ Ipsd apkvenwKÄ PÀa\n¡p am{Xaà apkvenw P\Xbv¡pXs¶ \mWt¡SpWvSm¡p¶psh¶mWv AhÀXs¶ ]dbp¶Xv. {Kq¸SnØm\¯n ChcpsS {]hÀ¯\w aXXo{hXbn Dd¸n¨mWv. AXpsImWvSpXs¶ Nne kab§fn aXhnImcw Cf¡nhnSm³ Hcp]äw apkvenwKÄ {ian¡p¶Xv kÀ¡mcn\v XethZ\ krjvSn¡p¶pWvSv.

(courtesy:deepika.com - dnt¸mÀ«v: tPmkv Ip¼nfpthenÂ)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത