Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2016

അല്ലാഹുവിന്‍റെ 99 നാമങ്ങളും അര്‍ത്ഥവും..............?

അല്ലാഹുവിന്‍റെ 99 നാമങ്ങളും അര്‍ത്ഥവും
1) الله
2) الرحمن പരമകാരുണികന്‍
3) الرحيم കരുണാനിധി
4) الملك രാജാധിരാജന്‍
5) القدوس പരിശുദ്ധന്‍
6) السلام രക്ഷയായവന്‍
7) المؤمن അഭയം നല്‍കുന്നവന്‍
8) المهيمن കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവന്‍
9) العزيز യോഗ്യതയുള്ളവന്‍
10) لجبار പരമാധികാരമുള്ളവന്‍
11) المتكبر മഹത്വമുള്ളവന്‍
12) الخالق സ്രഷ്ടാവ്
13) البارئ സൃഷ്ടിക്കുന്നവന്‍
14) المصور രൂപം നല്‍കുന്നവന്‍
15) الغفار വളരെയധികം പൊറുക്കുന്നവന്‍
16) القهار അടക്കിഭരിക്കുന്നവന്‍
17) الوهاب ഔദാര്യവാന്‍
18) الرزاق പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവന്‍
19) الفتاح (റഹ്മത്തിന്റെ വാതില്‍) തുറക്കുന്നവന്‍
20) العليم എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍
21) القابض (ആഹാരത്തെയും റൂഹുകളെയും) പിടിക്കുന്നവന്‍
22) الباسط വിശാലമാക്കുന്നവന്‍
23) الخافض തരം താഴ്ത്തുന്നവന്‍
24) الرافع സ്ഥാനം ഉയര്‍ത്തുന്നവന്‍
25) المعز പ്രതാപം നല്‍കുന്നവന്‍
26) المذل നിന്ദ്യനാക്കുന്നവന്‍
27) السميع കേള്‍ക്കുന്നവന്‍
28) البصير കാണുന്നവന്‍
29) الحكم വിധി നടത്തുന്നവന്‍
30) العدل നീതി കാണിക്കുന്നവന്‍
31) اللطيف ദയ കാണിക്കുന്നവന്‍
32) الخبير സര്‍വരഹസ്യവും അറിയുന്നവന്‍
33) الحليم സഹനമുള്ളവന്‍
34) العظيم മഹത്വമുള്ളവന്‍
35)الغفور പാപം പൊറുക്കുന്നവന്‍
36) الشكور നന്ദിക്കര്‍ഹന്‍
37) العلي ഉന്നതന്‍
38) الكبير മഹാനായവന്‍
39) الحفيظ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നവന്‍
40) المقيت ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവന്‍
41) الحسيب വിചാരണ ചെയ്യുന്നവന്‍
42) الجليل ഔന്നിത്യമുള്ളവന്‍
43) الكريم ഉദാരനായവന്‍
44) الرقيب എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നവന്‍
45) المجيب ഉത്തരം നല്‍കുന്നവന്‍
46) الواسع വിശാലതയുള്ളവന്‍
47) الحكيم യുക്തിദീക്ഷയുള്ളവന്‍
48) الودود സ്നേഹമുള്ളവന്‍
49) المجيد മഹത്വമുള്ളവന്‍
50) الباعث പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവന്‍
51) الشهيد എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയാവുന്നവന്‍
52) الحق സത്യമായവന്‍
53) الوكيل ഏറ്റെടുക്കുന്നവന്‍
54) القوى ശക്തമായവന്‍
55) المتين ശക്തിയുള്ളവന്‍
56) الولي സംരക്ഷകന്‍
57) الحميد സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്‍
58) المحصى ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നവന്‍
59) المبدئ ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്ന് സൃഷടിക്കുന്നവന്‍
60) المعيد മടക്കി വിളിക്കുന്നവന്‍
61) المحيي ജീവിപ്പിക്കുന്നവന്‍
62) المميت മരിപ്പിക്കുന്നവന്‍
63) الحي എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍
64) القيوم സ്വയം നിലനില്‍ക്കുന്നവന്‍
65) الواجد കണ്ടെത്തുന്നവന്‍
66) الماجد മഹത്വമുള്ളവന്‍
67) الواحد ഏകനായവന്‍
68) الصمد സര്‍വ്വര്‍ക്കും ആശ്രയമായവന്‍
69) القادر എന്തിനും കഴിവുള്ളവന്‍
70) المقتدر എല്ലാകഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥന്‍
71) المقدم മുന്തിക്കുന്നവന്‍
72) المؤخر പിന്തിക്കുന്നവന്‍
73) الأول ആദ്യമായവന്‍
74) الآخر ശാശ്വതന്‍
75) الظاهر പ്രത്യക്ഷനായവന്‍
76) الباطن പരോക്ഷനായവന്‍
77) الوالي എല്ലാത്തിന്‍റെയും ഉടമസ്ഥന്‍
78) المتعال അത്യുന്നതന്‍
79) البر ഗുണം ചെയ്യുന്നവന്‍
80) التواب തൌബ സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍
81) المنتقم ശിക്ഷിക്കുന്നവന്‍
82) العفو മാപ്പു നല്കുന്നവന്‍
83) الرؤوف കൃപ ചെയ്യുന്നവന്‍
84) مالك الملك പരമാധികാരി
85) ذو الجلال و الإكرام മഹത്വവും ആധരവുമുള്ളവന്‍
86) المقسط നീതി നടത്തുന്നവന്‍
87) الجامع എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവന്‍
88) الغني ധനികന്‍
89) المغني ആവശ്യം തീര്‍ക്കുന്നവന്‍
90) المانع തടയുന്നവന്‍
91) الضار വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നവന്‍
92) النافع ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവന്‍
93) النور വെളിച്ചം നല്‍കുന്നവന്‍
94) الهادي സന്മാര്‍ഗം കാണിക്കുന്നവന്‍
95) البديع മാതൃകയില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചവന്‍
96) الباقي എന്നെന്നും ശേഷിക്കുന്നവന്‍
97) الوارث എല്ലാം അനന്തരമെടുക്കുന്നവന്‍
98) الرشيد സന്മാര്‍ഗം കാണിക്കുന്നവന്‍
99) الصبور നല്ല ക്ഷമയുള്ളവന്‍
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, കാരണം ഇതൊരു ജാരിയായ സ്വദഖയാകുന്നു, ജാരിയായ സ്വദഖ എന്നാൽ ലോകാവസാനം വരെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നർത്ഥം. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇനി ആരൊക്കെ ചെയർ ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂലി നിങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കും വന്ന് ചേരും..
റബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.....اللهم آمين يارب العالمين ഈ പേജ് ലൈക്‌ അടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യണേ!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത