Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 11, 2015

ഹദീസുകൾ പഠിക്കാം !!


^fme¯v(d)hn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) P\§tfmsSm¸w \akvImcw \nÀÆln¨psImWvSncn¡pt¼mÄ NnebmfpIÄ ITn\amb hni¸p\nan¯w \new]Xn¡mdpWvSv. kp^v^¯pImcmWhÀ. Ip{KmahmknIfmb Ad_nIÄ Chscms¡ {`m´·mcmsW¶v ]dbmdpWvSv. XncpZqX³ \akvIcn¨pIgnªmÂ, AhtcmS`napJambn ]dbpw. \n§Ä¡v AÃmlphn¦epÅ {]Xn^ew \n§fdnbp¶ ]£w, IqSpX IqSpX Zmcn{Zyw \n§Ä¡pWvSmIm³ \n§fm{Kln¡pambncp¶p. (XnÀanZn)

A_qlpdbvd(d)bn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) Acpfn: k¼¶tc¡mÄ Aªqdp hÀjw ap¼v \nÀ²\À kzÀ¤¯n {]thin¡pw. (Zcn{Ztc¡mÄ [\hm·mÀ [mcmfw hnNmcW¡v hnt[bcmtIWvSnhcp¶XpsImWvSv.) (XnÀanZn)

A_qDama¯v(d)hn \n¶v \nthZ\w: XncpZqX³(k) ]dªp. tl a\pjym! an¨apÅ [\w [À½w sN¿p¶XmWv \n\¡p¯aw. AXv kq£n¨p kw`cn¨psh¡Â \n\¡v A\À°hpamWv. IjvSn¨v Pohn¡m\pÅ [\w Bt£]mÀlaÃ. B{inXcmb IpSpw_¡mÀ¡v sImSp¯psImWvSmWv \o [À½w XpSt§WvSXv. (an¨w hcp¶Xv aäpÅhÀ¡pw) (XnÀanZn)

C_v\pDadn(d)Â \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) iTn¨p]dªp. \n§fmcpw Xs¶ CSXp ssIsImWvSv `£n¡pItbm IpSn¡pItbm sN¿cpXv. \nÝbw, ]nimNv Ahsâ CSXp ssIsImWvSmWv Xn¶pIbpw IpSn¡pIbpw sN¿p¶Xv. (apkvenw)

C_v\pakvDuZn(d)Â \n¶v \nthZ\w: ]eni Xn¶p¶hs\bpw Xoän¸n¡p¶hs\bpw {]hmNI³ i]n¨ncn¡p¶p. (apkvenw) "AXnsâ km£nIsfbpw Fgp¯pImcs\bpw i]n¨n«pWvSv . " F¶v XnÀanZnbnepw aäpapWvSv.

Pm_ndn(d)Â \n¶v \nthZ\w: \n¶p sImWvSv sNcp¸v [cn¡Â dkqÂ(k) \ntcm[n¨ncn¡p¶p. (A_qZmhqZv)

Pm_nÀ(d)hn \n¶v: Hchkc¯n dkqÂ(k) C§s\ ]dbpIbpWvSmbn: Fsâbpw \n§fpsSbpw ØnXn Xo I¯n¨v AXn hWvSpIfpw ]mäIfpw hogm³ XpS§nbt¸mÄ AXns\ B«ntbmSn¨psImWvSncn¡p¶ Hcmsft¸msebmWv. \cI¯n \n¶v \n§sf Rm³ XSªp \nÀ¯p¶p. \n§fmsW¦n Fsâ I¿n \n¶v hgpXnt¸mhpIbpw sN¿p¶p. (apkvenw)

Pp´p_n(d) \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) {]Jym]n¨p: kp_vln \akvIcn¨h³ A¶v AÃmlphnsâ kwc£W¯nemWv. \n§sf GÂ]n¨n«pÅhbn \ns¶m¶pw Ah³ \n§tfmSv At\zjn¡m³ CShcmXncn¡s«! At\zjn¡p¶ ]£w Ahs\ AÃmlp ]nSnIqSn apJw Ip¯n hogpamdv \cI¯nte¡v hens¨dnbpw. (apkvenw)

A\kn(d) \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dªp: cWvSv s]¬Ip«nIsf {]mb]qÀ¯nhsc kwc£n¨h\pw Rm\pw A´y\mfn CXpt]msebmbncn¡pw. \_n(k) Xsâ hncepIÄ tNÀ¯pImWn¨p. (apkvenw)

A_qlpdbvd(d)hn \n¶v \nthZ\w: \_n(k) {]hNn¨ncn¡p¶p: Hcp Zo\mÀ AÃmlphnsâ amÀ¤¯n \o sNehgn¡pw. Hcp Zo\mÀ ASna¯ hntamN\¯nepw sNehgn¡pw. Hcp Zo\mÀ Zcn{Z\v [À½ambpw sNehgn¡pw. Hcp Zo\mÀ \nsâ IpSpw_¯nepw \o sNehgn¡pw. F¶m Ahbn IqSpX {]Xn^eapÅXv kz´w IpSpw_¯n\p thWvSn sNehgn¨Xn\mWv. (apkvenw)

ssaaq³ _n³ A_oi_o_n(d) \n¶v \nthZ\w: Bbni(d)bpsS ASp¯pIqSn Hcp bmNI³ IS¶pt]mbn. B alXn BbmÄ¡v Hcp ]¯ncn¡jWw sImSp¯p. \à hkv{X§Ä [cn¨ kpμc\mb hyàn AXnte IS¶pt]mbn. Ahcbmsf kzoIcn¨ncp¯pIbpw AbmÄ AhnsS\n¶p `£Ww Ign¡pIbpw sNbvXp. C¡mcys¯ kw_Ôn¨v Bbni(d)tbmSv tNmZn¨t¸mÄ ]dªp. P\§Ä¡v AhcÀln¡p¶ ]Zhn \evIWsa¶v \_n(k) ]dªn«pWvSv. (A_qZmhqZv)

A_qlpdbvd(d)hn \n¶v \nthZ\w: R§sfmcn¡Â dkqÂ(k)bpsS kao]¯pWvSmbncp¶p. At¸mÄ \_n(k)¡v Hcp i_vZw tIÄ¡m\nSbmbn. DSs\¯s¶ CsX´mWv F¶v \n§Ä¡dnbmtam? F¶v AhnSp¶v tNmZn¨p. AÃmlphpw Ahsâ {]hmNI\pamWv AXdnbpI þ R§Ä ]dªp. At¸mÄ AhnSp¶v ]dªp.70 hÀjw aps¼ \cI¯nsemcp IsÃdnbs¸«p. CXphsc AXv \cI¯nemWvSp sImWvSncn¡pIbmbncp¶p. Ct¸mgXnsâ Bg¯n AsX¯nb i_vZamWv \n§Ä tI«Xv. (apkvenw)

Pm_nÀ(d)hn \n¶v \nthZ\w: \_n(k) CltemIhmkw shSnbp¶Xn\v aq¶p Znhkw ap¼v ]dbp¶Xv Rm³ tI«n«pWvSv. \n§fnsemcmfpw AÃmlphn \à {]Xo£ sh¨psImWvSÃmsX acWs¸«pt]mIcpXv. (apkvenw.) (F{X henb ]m]nbmsW¦nepw AsXms¡ s]mdp¡m³ IgnhpÅh\mWv AÃmlp.)

A_qlpdbvd(d)bn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dªp. HcnS¯v Ccp¶h³ AhnsSsh¨v AÃmlphns\ kvacn¨nsæn Ah\v AÃmlphnsâ `mK¯p\n¶pÅ \mi\jvS§Ä DWvSmbncn¡p¶XmWv. A{]Imcw HcnS¯v InS¶pd§nbh³ AÃmlphns\ kvacn¨n«nsæn Ah\v AÃmlphn¦Â \n¶v \mi\jvSw kw`hn¡p¶XmWv. (A_qZmhqZv) (hneaXn¸pÅ kabw \jvSs¸Sp¯nbXp sImWvSmWXv.)

kJvdv(d) \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) {]mÀ°n¨p. AÃmlpth! Fsâ P\X¡v AhcpsS {]`mX¯n _À¡¯v \ÂtIWta! Hcp ssk\ys¯ AhnSp¶v Ab¡pt¼mÄ ]Iensâ BZykab¯mWv Ab¡mdv ]Xnhv, kJvdv Hcp I¨hS¡mc\mbncp¶p. ]Iensâ BZy¯nemWv At±l¯nsâ Nc¡v Ab¡mdv. A§s\ At±lw hfsc henb k¼¶\mbn amdn. (A_qZmhqZv, XnÀanZn)

Awdp_n³ ipsF_v(d)Xsâ ]nXmhn \n¶pw At±lw Xsâ ]nXmal\n \n¶pw \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dbp¶p: Hä¡v bm{X sN¿p¶h³ ssi¯m\mWv. cWvSpt]cpÅ bm{X¡mcpw ssi¯m·mcmWv. aq¶mfpIÄ Hcp kwLamWv. (]ckv]c klmb§Ä¡v AhÀt¡ Ignbq) . (A_qZmhqZv, XnÀanZn, \kmCu)
A_qkCuZn \n¶pw A_qlpdbvd(d)bn \n¶pw \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dbp¶p: aq¶mfpIÄ IqSn Hcp bm{X ]pds¸«m X§fn \n¶v Hcmsf AhÀ Aaodmbn \nÝbn¡Ww. (A_qZmhqZv)
C_v\p Aºmkn(d) \n¶v \nthZ\w: \_n(k) ]dªp: \mept]cpÅ kqlr kwLamWv \ÃXv. sNdnb ssk\y§fn D¯aambXv 400 BfpIÄ DÅXpw henb ssk\y§fn _rl¯mbXv 4000 BfpIfpÅXpamWv. 12000 hcp¶ P\kwJy IpdhpsImWvSv Hcn¡epw ]cmPbs¸SpIbnÃ. (A_qZmhqZv, XnÀanZn)

A\kn(d) \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dªp: \n§Ä cm{Xn bm{X sN¿pI. \nÝbw cm{Xn `qan Npcp«s¸Spw. (A_qZmhqZv)

A_q_Àk¯v(d)hn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) AcpÄ sNbvXp. Xsâ BbpÊv F´nemWv \in¸n¨sX¶pw Fs´´p{]hÀ¯\¯nemWv Xsâ Adnhp hn\ntbmKn¨sX¶pw Xsâ k¼¯v FhnsS \n¶p k¼mZns¨¶pw F´n\pthWvSnbmWv sNehgn¨sX¶pw Xsâ icocw Fs´m¶nemWv D]tbmKs¸Sp¯nbsX¶pw tNmZyw sN¿s¸SmsX A´yZn\¯n HcSnabv¡pw kz´w ]mZ§Ä FSp¯p amäpI km²yaÃ. (XnÀanZn)

C_v\pakvDuZn(d) \n¶v \nthZ\w: \_n(k) ]dªp: apXv\XznDIÄ (sI«n¨a¨v kwkmcn¡p¶hÀ) \in¡s«. aq¶p{]mhiyw \_n AXmhÀ¯n¨p. (apkvenw)

A_qDama(d)bn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dªp: IÅkXywsNbvXpsImWvSv Hcp apÉnansâ [\w hÃh\pw ]¦ns«Sp¯m AÃmlp Ah\v \cIw Øncs¸Sp¯pIbpw kzÀ¤w \njn²am¡pIbpw sN¿pw. XZhkcw HcmÄ tNmZn¨p: AXv F{Xbpw \nÊmcamsW¦ntem? {]hmNItc! AhnSp¶v ]dªp: AXv Hcp DIhr£¯nsâ sIm¼msW¦nepw! (apkvenw)

A_qlpdbvd(d)bn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) ]dªp: aq¶v Znhk¯n IqSpX Xsâ ktlmZc\pambn ]nW§n\n¡ A\phZ\obaÃ. hÃh\pw aq¶pZnhk¯n IqSpXepÅ ]nW¡¯n acn¨pt]mbm Ah³ \cI¯n {]thin¡pw. (A_qZmhqZv.)

hmkne(d)bn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(k) AcpÄsNbvXp. \nsâ ktlmZcsâ IjvS¸mSn \o kt´mjw {]ISn¸n¡cpXv. A§s\ sNbvXm AÃmlp Ahs\ A\p{Kln¡pIbpw \ns¶ t¢in¸n¡pIbpw sN¿pw. (XnÀanZn)

A_vZpÃmln_v\p apKv^en \n¶v \nthZ\w: HcmÄ Hcn¡Â \_n(k)tbmSv ]dªp: AÃmlphnsâ {]hmNIsc! A§sb Rm\njvSs¸Sp¶p. XncpZqXÀ(k) ]dªp. \o ]dbp¶sX´msW¶v \Ãh®w Nn´n¡q! At¸mgpw At±lw ]dªp AÃmlphmWv, A§sb Rm\njvSs¸Sp¶p. aq¶p{]mhiyw AXmhÀ¯n¨p. Xncp\_n(k) ]dªp. A§s\ Fs¶ kvt\ln¡p¶psh¦n Zmcn{Zys¯ t\cnSm\pÅ kl\iàn \o kw`cn¡Ww. ImcWw, aeshÅw AXnsâ e£yØm\¯v F¯p¶Xnt\¡mfp]cn thKXbnemWv. Fs¶ kvt\ln¡p¶hsc Zmcn{Zyw ]nSnIqSp¶Xv. (XnÀanZn)

apkvXucnZn(d)hn \n¶v \nthZ\w: ]ctemIs¯ At]£n¨v CltemIs¯ AhØ \n§sfmcmÄ kz´w hnc kap{Z¯n ap¡nsbSp¯Xp t]msebmWv. (AXn \n¶v) Ah³ F´pambn aS§nsb¶v Ah³ t\m¡s«. (apkvenw)

kCuZv _n³ sskZv(d) \nthZ\w: \_n(k) Acpfn: hÃh\pw A\ysâ `qanbpsS hà `mKhpw A{Ian¨p ssIhis¸Sp¯nbm AXnsâ Ggnc«n `qan Ahsâ Igp¯neWnbn ¡s¸Spw. (_pJmcn. 3.43.632)
A_qkea(d) ]dbp¶p: Fsâbpw Nne a\pjycpsSbpw CSbn XÀ¡apWvSmbn. Bbni(d) tbmSv Cu hnhcw ]dbs¸«p. At¸mÄ AhÀ ]dªp: A_qkea! \o `qansb Dt]£n¡pI. \nÝbw \_n(k) ]dbpIbpWvSmbn. hÃh\pw Hcp Nm¬ IW¡n¶v `qanbn AXn{Iaw sNbvXm Ggv `qan Ahsâ Igp¯n AWnbn¡p¶XmWv. (_pJmcn. 3.43.633)
C_v\p DaÀ(d) \nthZ\w: \_n(k) Acpfn: A\ymbambn hÃh\pw `qanbpsS hà Awihpw ssIhis¸Sp¯nbm A´y\mfn Ggv `qanbnte¡v Ahs\ Xmgv¯n¡fbpw. (_pJmcn. 3.43.634)

A_qkea:(d) \nthZ\w: At±l¯nsâbpw Hcp kwL¯nsâbpw CSbn Hcp `qanbpsS {]iv\¯n XÀ¡w DÂ`hn¨v Bbni:(d) ]dªp; A_qkea: \o B `qan Dt]£n¡pI. \nÝbw Xncpta\n(k) C{]Imcw {]kvXmhn¨n«pWvSv. hÃh\pw Hcp Nm¬ `qan IhÀs¶Sp¯m Xs¶ Ggv `qan Ahsâ Igp¯n AWnbn¡p¶XmWv (_pJmcn. 4.54.417)

A\kv(d) \nthZ\w: \_n(k) Acpfn: XoÀ¨bmbpw kzÀ¤¯n Hcp hr£apWvSv. Hcp hml\bm{X¡mc³ \qdphÀjw k©cn¨mepw AXnsâ XW apdn¨pIS¡pIbnÃ. (_pJmcn. 4.54.474)


\_n(k) Acpfn: hÃh\pw ""em Ceml CÃÃmlp hlZ lpemicoIelp elq apÂIp helpÂlwZp hlph AÃmIpÃn ssiC³ JZoÀ''F¶v Hcp Znhkw sNmÃnbm AXp Ah¶p ]¯p ASnaIsf tamNn¸n¨Xn\v XpeyamWv. \qdv ]pWy§Ä Ah\v tcJs¸Sp¯pw. \qdv ]m]§Ä am¸v sN¿s¸Spw. sshIpt¶cw hsc AXv Ah¶v ]nimNn \n¶pff kwc£Whpw Bbn¯ocpw. Ch³ sImWvSph¶Xnt\¡mÄ t{ijvTamb Hcp kwKXn Bcpw sImWvSphcp¶nÃ. HcmÄ HgnsI. Ah³ CXnt\¡mÄ {]hÀ¯n¨p. (_pJmcn. 4.54.514

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത